Asiat ovat hyvin! Mutta eivät niin hyvin, etteivät voisi olla paremminkin. Kulttuuritoimialojen ja luovien alojen työllisyys Suomessa on kasvussa. Nousukauden heijastukset näkyvät myös muilla toimialoilla. Hyvästä spurtista huolimatta luovien alojen kasvua hidastavia tekijöitä on yhä runsaasti. Haasteita löytyy sekä yrityspalveluiden puolelta, että luovien yritysten keskuudesta. Yrityspalvelut ovat hajanaisia, eikä monipuolista verkostoitumista pääse syntymään. Yritysten kasvun tiellä voidaan havaita esimerkiksi digitaalisen osaamisen heikkouksia niin tuotannossa kuin jakelussakin eikä omaa osaamista kyetä tunnistamaan niin hyvin, että sen tuotteistaminen olisi tehokasta. Muiden alojen tarpeet ja luovien alojen osaaminen eivät kohtaa eikä luovien alojen mahdollisuuksia tunneta tarpeeksi hyvin. Lisäksi luovan alan yritykset ovat usein pieniä, eikä tarvittavia panostuksia löydy vientiosaamiseen.

Näitä haasteita ja ongelmia taklataan ja moukaroidaan Creve 2.0-hankkeessa. Luovien alojen yritysten kasvun edessä olevia pullonkauloja eliminoidaan ja uusien mahdollisuuksien tunnistamisen kautta luodaan edellytyksiä kasvulle. Toimintaympäristöt muuttuvat nopeasti esimerkiksi digitalisoitumisen kautta ja tarvitaan uusia työkaluja. Tarvitaan myös uusia näkökulmia ja rohkeita tapoja ajatella, jotta olemassa olevat mahdollisuudet havaitaan ja niitä kyetään hyödyntämään. Kasvun edellytyksenä on kyky luoda vanha nahka ja heittäytyä uudistumiseen.

 

Creve 2.0 -hankkeen hankepartnerit kokoontuivat 12.11.2018 Turkuun suunnittelemaan 2019 vuoden toimintoja ja tavoitteita.

Käytännön tasolla Creve 2.0-hankkeessa tullaan tekemään seuraavat kaksi vuotta töitä neljän ison osa-alueen parissa, jotka muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Suurin tavoite on luoda Suomeen valtakunnallisesti toimiva luovien alojen palvelurakenne, joka toimii laajassa yhteistyössä esim. yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Tämän rakennustyön pohjaksi on ensin tunnistettava tarpeet ja eri alueiden haasteet ja sitten asetettavat löydetyt palikat oikein kohdilleen. Hankkeessa kehitetään myös arviointityökalu neuvontapalveluorganisaatioille, jonka avulla luovan alan yrittäjän menestystekijöiden tunnistaminen helpottuu ja mahdollistuu.

Hankkeessa kehitettyjä työkaluja varten tarvitaan tietoa, jota kerätään ja testataan useissa hubitapahtumissa ympäri maata. Tavoitteena on luoda tilanteita, joissa eri toimialojen törmäytyminen on mahdollista ja tuottaa vaikuttavia lopputuloksia. Hubeissa pyritään ajattelemaan neuvonta, tiedonjako ja vuorovaikutus uudella tavalla ja kehittää malli, joka jää yrityspalveluiden sekä korkeakoulujen pysyvään käyttöön.

Jatkuvuuteen tähtää myös Creve 2.0-hankkeessa toteutettava osaamisen kehittämistoiminta, jonka kautta pyritään lisäämään yrittäjyyden opettajien ja yritysneuvojien erityisosaamista luovien alojen haasteiden parissa. Hankkeessa rakennettaan valtakunnallinen luovien alojen neuvontaan ja liiketoiminnan opettamiseen pätevöittävä koulutuskokonaisuus sekä luovien alojen neuvonnan työkalupakki.

Työsarkaa on paljon, eivätkä tavoitteet ole vaatimattomia. Digitaalisten palveluiden kehittäminen avaa tietä globaalille kilpailulle, johon suomalaisten yritysten on päästävä vahvemmin mukaan. Monimuotoisten palveluiden kehittäminen vaatii onnistuakseen taustalleen monipuoliset osaajat. Pohjana toiminnalle on Humakin ylläpitämä luovien alojen yrityshautomo Creve, joka on jo noin kymmenen vuoden ajan toiminut Turusta käsin. Toimijakonsortiossa on mukana Aalto yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Muotoilukeskus Muova Vaasasta sekä Österbottens Hantverk rf. Projektin ensisijaisina toiminta-alueina on toteuttajien toimialueet Turku, pääkaupunkiseutu, Vaasa, Jyväskylä, Hämeenlinna ja Rovaniemi. Myös konsortion yhteistyö itsessään on tärkeä lähtökohta: monialaisen verkoston kautta toimiminen jakaa ja luo osaamista ja mahdollistaa monenlaista muuta yhteistyötä tulevaisuudessa.

Creve 2.0-hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta ja sen toiminta jatkuu vuoden 2020 loppuun. Hankkeen päätoteuttajana toimii Humanistinen ammattikorkeakoulu.

 

Kirjoittaja:
Benny Majabacka
kulttuurituotannon lehtori, Humak
benny.majabacka@humak.fi

 

***
Blogikirjoitus on laadittu osana Creve 2.0 -hanketta. Creve 2.0 -hankkeessa rakennetaan luovien alojen valtakunnallista yrityspalveluverkostoa ja uusia tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia palveluja aloittaville luovien alojen yrittäjille. Hanketta koordinoi Humak ja sen toteutusaika on 05/2018 – 12/2020. Hanke on rahoitettu Luovan osaamisen ESR-ohjelmasta.