Oppimiskyvyn ja moninaisen tiimin kehittymistä arvioidaan Crevessä osana yrittäjyyden ja liiketoiminnan suunnittelua.

Osaamisen ja toiminnan arviointi osana yrityspalveluja

Luovien alojen yrityspalvelu Creve on toiminut 12 vuoden ajan luovien alojen yrittäjien alkuvaiheen tukena liiketoiminnan rakentamisessa. Humanistisen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Crevessä on pohdittu menestyvän liiketoiminnan ydintekijöitä. Yhdessä alkuvaiheen sijoittajien, kehittäjien, kouluttajien ja asiantuntijoiden kanssa päädytty kahteen merkittävimpään tekijään: oppimiseen ja tiimiin.

Creven tarjoamat yrityspalvelut perustuvat näiden tekijöiden vahvistamiseen. Korkeakoulutaustaisen yrityspalvelun luontevinta vahvaa osaamista ovat oppiminen, pedagogiikka ja jatkuvan oppimisen edistäminen. Tiimin merkitys yrityksen liiketoiminnassa on väistämätön ja tulevaisuudessa myös yrityspalvelut rakentuvat entistä vahvemmin osaamisen jakamiseen, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmämuotoiseen neuvontaan ja kehittämiseen.

Uutena palveluna Creve julkaisee vuoden 2021 aikana arviointi- ja kehittämistyökalut yrittäjyyden ydinosa-alueiden mittaamiseen, seurantaan ja kehittämiseen omassa toiminnassa. Oppimisen ja tiimin kehittämisen työkalut yhdistetään myös Creven opinnollistettujen kursseihin ja valmennusohjelmiin, jotta osallistujat pystyvät myös seuraamaan oman osaamisen kehittymistä ja oppivat tunnistamaan ja arvioimaan omaa ja tiiminsä tapaa omaksua uutta ja kehittyä sekä yrittäjyyden tiedoissa kuin taidoissa.

Kuvituskuva: puisella pöydällä neljä eri väristä mukia liitetty yhteen juuttinarulla
Kuva: Pixabay / congerdesign

Luovien alojen yrittäjien näkemykset ydintekijöiden tärkeydestä

Tiimin ja oppimisen merkitystä luovien alojen yrittäjien liiketoiminnassa selvitti Enni Teräs Creven kehittämisprojektinsa aikana talvella 2021. Teräs haastatteli kahta, jo alkuvaiheen ylittäneitä luovien alojen yrittäjiä heidän näkemyksistään, kokemuksistaan ja tärkeinä pitämistään konkreettisista toimista oppimisen ja tiimin osalta.

Mikä on oppimisen tärkeys yrittäjyydessä? Mikä merkitys tiimillä on liiketoiminnan kannalta? Näihin kysymyksiin vastaavat luovien alojen yrittäjät Miia Liesegang, Belightful Design Oy:n CEO ja perustaja sekä Tomi Virtanen, Doerz Co Oy:n CEO ja perustaja.

Siteeraus: Yrittäjyydessä on jatkuvasti pakko oppia uutta ja omaksua uusia taitoja. Yrittäjänä et ole ikinä valmis.

Miksi uuden oppiminen yrittäjyydessä on tärkeää?

Oppimisen taito on keskeinen taito yrittäjyydessä liiketoiminnan kannalta. Liesegang painottaa, että yrittäjyydessä on pakko oppia uutta ja omaksua uusia taitoja sekä asioita. ”Yrittäjänä et ole ikinä valmis”, toteaa Liesegang.

Virtanen korostaa uuden oppimisen tärkeydestä puhuessaan kehityksen kärryillä pysymisestä: ”Ei voi jumiutua johonkin tiettyihin työkaluihin ja tapoihin tehdä, koska muuten kilpailijat menevät aika nopeasti ohi”.

Rahoittajatahoja myös kiinnostaa yrityksen oppimiskyky, jota Liesegang tuokin esiin kertoessaan, että rahoittajatahot katsovat tiimeissä vahvasti, miten nopeasti he omaksuvat uusia asioita. Oppimiskyky kertoo onnistumisen mahdollisuudesta.

Mitkä ovat käytännön tasolla keskeisimpiä oppeja, joita olet oppinut yrittäjyyden alkuvaiheessa?

Yrittäjyyden alkuvaiheen keskeisimpiä käytännön tason oppeja, joita sekä Liesegangin että Virtasen haastatteluista tuli ilmi olivat:

 • Asiakaspalautteen saaminen jo heti alkuvaiheessa (mikä on se hyöty, mitä asiakkaat saavat tuotteelta/palvelulta)
 • Asiakasymmärryksen lisääntyminen
 • Rahoitusmallien oppiminen
 • Hinnoittelu
 • Lainsäädännöllisiin asioihin perehtyminen (esim. kirjanpito, osakeyhtiölaki)
 • Myyntitaitojen ja esiintymistaitojen harjoittelu
 • Tiimin rakentaminen
 • Sellaisten ratkaisujen tekeminen, jotka kestävät kasvun.

Useimmat esille tulleista taidoista ovat sellaisia, joiden ylläpito vaatii jatkuvaa osaamisen – tiedon ja taitojen – päivittämistä. Jotta tietojen ja taitojen päivittäminen eli uuden oppiminen ja samalla vanhasta poisoppiminen on riittävän ketterää, tulee oppijan tunnistaa oma tapansa omaksua uutta. Tässä apuna voidaan käyttää oppimisen ja kehittymisen arviointityökaluja, joiden avulla tehdään näkyväksi se, millaisilla asioilla uuden omaksumista voidaan tehostaa ja tukea niin yksilöinä kuin tiimissä.

Mikä tai mitkä asiat edesauttavat oppimistasi yrittäjyydessäsi?

Virtanen kertoo, että yrittäjyyden alkuvaiheessa saa paljon neuvoja muilta. On tärkeää pitää oma tuote ja palvelu mielessä, jotta ymmärtää, mitkä neuvot ovat omalle yritykselle ja liiketoiminnalle olennaisia.

Virtanen kuitenkin jatkaa korostamalla avoimesti puhumista, avun pyytämistä ja muiden kuuntelemista. ”Muiden kuunteleminen on tärkeää. Ei tulisi olla liian fiksautunut siihen omaan tapaan tehdä asioita ja siihen, miten itse näkee sen oman tuotteen tai palvelun. Tulisi olla valmis myös muokkaamaan sitä”, Virtanen sanoo.

Liesegang tuo esiin, että oppimista edesauttaa uteliaisuus ja motivaatio kehittyä. Kun panostaa oppimiseen siitä seuraa aina jokin eteneminen, joka todennäköisesti vie myös liiketoimintaa eteenpäin.

Yrittäjyydessä tulee sietää epävarmuutta ja oman yrittäjyyden tie ei ole aina kristallin kirkas. ”Polkukin oli välillä epäselvä. On tavoitteet ja jotkut speksit, mutta se kokonaiskuva hahmottuu vasta, kun opit, mitä vielä tulisi oppia”, kertoo Miia Liesegang.

Kuvituskuva: laudoitettu polku mutkittelee utuisessa metsän reunassa jatkuen horisonttiin
Kuva: Pixabay / Pexels

Miksi tiimi on sinulle yrittäjyydessä tärkeä?

Sekä Liesegang että Virtanen tuovat esiin, että tiimi on tärkeä voimavara. ”Tiimi on tuki ja innostuksen lähde, minkä kanssa painetaan vaikeiden aikojen yli, koska niitä tulee”, toteaa Virtanen.

Liesegang kertoo, että tiimin tärkeys korostuu myös uusien asioiden omaksumisessa ja oppimisessa. Myös asioiden ideointi sekä ideoiden eteenpäin vieminen helpottuu, kun niitä tehdään yhdessä.

Sitaatti: Hyvin toimivan tiimin merkitys liiketoiminnan kannalta on perustavaa laatua. Jos ei ole hyvin toimivaa tiimiä, ei ole liiketoimintaa.

Mistä teillä hyvä ja toimiva tiimi koostuu?

Hyvästä tiimistä löytyy moninaista osaamista. Tätä kummatkin Liesegang sekä Virtanen korostavat.

”Tiimiin ei tulisi valita samanlaisia ihmisiä kuin itse. Hyvästä tiimistä löytyy ihmisiä, jotka pystyvät tuoda uusia näkökulmia esiin, joita itse ei osaisi ajatella”, kertoo Virtanen.

Liesegang tuo esiin, että tiimin osaamisen ollessa moninaista yrityksen työtehtävät, roolit ja vastuut jakautuvat.

Vaikka osaamiset ovat erilaiset, tavoitteet tulee olla yhtenäiset. ”Kaikilla on yhteinen näkemys ja aikataulu sille, mitä tavoitellaan ja mihin päin ollaan menossa”, sanoo Liesegang.

Virtanen sekä Liesegang toivat esiin haastatteluissaan tiimin toimivuuden ja kehittymisen kannalta tärkeitä toimintatapoja ja käytäntöjä:

 • Sovitut palaverikäytännöt
 • Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri (kokemus, että jokainen pystyy kertomaan oman näkemyksensä)
 • Hyvät kommunikaatiotyökalut
 • Yhteiset tavoitteet ja aikataulut
 • Yrityksen yhteisen tulevaisuuden suunnittelu
 • Rennommat tapahtumat ja tapaamiset (esim. aamukahvit virtuaalisesti)
 • Tiimin jäsenten palkitsemiset
 • Avoimuus liiketoiminnan luvuista ja kehityksestä.
 • Oppimismyönteisyys ja osaamisen kehittäminen (esim. koulutukset ja webinaarit)
 • Ulkopuolisten osaajien avulla tiimin kehittäminen, esimerkiksi organisaatiopsykologin avulla tiimin osaamisten, vahvuuksien ja kehittämiskohteiden esiin tuominen.

Mikä merkitys teidän yrityksessänne on hyvin toimivalla tiimillä liiketoiminnan kannalta? Mitä jos tiimiä ei olisi?

Virtanen kertoo, että ilman tiimiä ”Tulisi tehtyä asioita liikaa laput silmillä ja menisi liikaa omalla autopilotilla. Yksin ei pystyisi haastamaan omia ajatuksia.”

Liesegang toteaa, että ilman tiimiä liiketoimintaa ei voisi tehdä. ”Ilman tiimiä loppuu aika kesken ja loppuu osaaminen kesken. Se on vaan fakta.”

Saman tapaisesti myös Virtanen toteaa kertoessaan, mikä merkitys on hyvin toimivalla tiimillä liiketoiminnalla kannalta: ”Perustavaa laatua. Jos ei ole hyvin toimivaa tiimiä, ei ole liiketoimintaa.”

Kuvituskuva: henkilö istuu läppärin ääressä videopuhelussa, pöydällä avonainen kirja
Kuva: Unsplash / Dylan Ferreira

Tiimin ja oppimisen arvioinnista

Crevessä kehitetyn mittariston avulla oppimisen ja tiimin arviointia ja kehittämistä lähestytään kysymysten ja väittämien avulla. Sekä oppimisen että tiimin sisällöt on jaettu kuuteen alateemaan ja kukin teema kolmeen kysymykseen tai väittämään, joita arvioidaan.

Creven yrittäjyyskursseilla ja yrityspalveluissa osallistujat tekevät omasta ja yrityksen toiminnasta lähtötaso- ja lopputasoarvioinnit, joiden vertailu suhteessa kurssin, valmennusohjelman tai kehittämisprosessin aikana auttaa ymmärtämään oman oppimisen ja tiimin kehittämisen, uuden omaksumisen ja yhteisten toimintatapojen merkitystä, toimivia tapoja ja kehittämiskohtia. Työkalu on jatkossa saatavilla myös omatoimiseen työskentelyyn.

 

Kirjoittajat:
Enni Teräs, yleisen ja aikuiskasvatustieteen maisteritutkinnon opiskelija, Helsingin yliopisto
Leena Janhila, asiantuntija, yrittäjyys ja liiketoiminta, Humanistinen ammattikorkeakoulu