Creven rahoitushakukoulutukset ja valmennusohjelma 2022 – 2023

Creven rahoitushakukoulutus sekä valmennusohjelma hankkeiden läpivientiin muodostavat uudenlaisen tuen luovien alojen yritysten kehittämisprojekteille

Luovien alojen yrityspalvelu Crevessä pilotoitiin keväällä 2022 uutta rahoitushakukoulutusta, jonka tavoitteena oli tarjota käytännönläheinen tuki ja osaaminen luovien alojen yhteishankkeiden suunnitteluun sekä rahoituksen hakemiseen.

Uusi koulutus saavutti niin osallistujien kuin järjestäjän tavoitteet

Ensimmäiseen toteutukseen osallistui 33 luovien alojen yrittäjää, yhdistysten ja koulutusorganisaatioiden edustajaa sekä opiskelijoita eri korkeakouluista. Kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituksen hakeminen -opintojakson pilotointi oli varsin onnistunut: osallistujien mukaan koulutuksen kautta sai tiiviissä paketissa kattavan läpileikkauksen hankevalmistelun ja rahoitusten hakemisen konkretiaan, tarkoituksiin ja käytännön vinkkejä hankesuunnitelman sekä rahoitushakemuksen laatimiseen.

Osaamisen kartuttamisen lisäksi Creven koulutusten erityisenä lisäarvona nähdään samassa tilanteessa olevien toimijoiden kanssa verkostoituminen ja toisiltaan oppiminen. Koulutuksen vastaavana toiminut yrittäjyyden ja liiketoiminnan asiantuntija Leena Janhila Humakista vahvistaa saman:

”Rahoitushakukoulutuksen osallistujat olivat alusta lähtien kiinnostuneita verkostoitumaan, jakamaan ajatuksiaan ja oppimaan toisiltaan. Tämä oli koulutukseen osallistujille erityinen lisäarvo. Ryhmä oli alusta pitäen aktiivinen ja tavoitteellinen myös yhteistyön suhteen ja koulutus pystyi tarjoamaan alustan esimerkiksi välittäjätoimijoiden yhteistyölle”, kertoo Janhila koulutuksen tavoitteiden toteutumisesta.

Rahoitushakukoulutuksen verkkolähipäivien lisäksi osallistujille tarjottiin ohjaustunteja, joiden aikana käsiteltiin osallistujien omiin hankkeisiin liittyviä kysymyksiä. Osallistujat pitivät ohjaustunteja erittäin tärkeinä ja omaa osaamista kehittävinä.

Hyvien kokemusten pohjalta koulutusta jatketaan myös syksyllä. Kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituksen hakeminen -koulutus toteutetaan 1.9. – 30.11.2022 verkkokoulutuksena. Keväästä 2023 lähtien koulutus tulee osaksi myös Kulttuurituottaja AMK -tutkintoa.

Valmennusohjelma luovien alojen kehittämishankkeille yhteistyössä AVEK:n kanssa

Rahoitushakukoulutuksen parina toteutetaan 2023 keväällä Creven valmennusohjelma kohdennettuna luovien alojen kehittämishankkeille.

Creve on toteuttanut valmennusohjelmia eri teemoilla, eri kohderyhmille kohdennettuina verkkototeutuksina 2019 lähtien. Music Finlandin kanssa yhteistuotantona on toteutettu Fast Track -musiikin vientikiihdyttämö, Design Forum Finlandin kanssa monialainen strategisen muotoilun kiihdyttämö ja viime vuonna Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen AVEK:n kanssa yhteistyössä toteutettu Mediarata-valmennusohjelma mediataiteen tuotantoyhtiöille.

Kevään 2023 valmennusohjelma toteutetaan AVEK:n kanssa luovien alojen kehittämishankkeille kohdennettuna. Teeman kautta halutaan tarjota luovien alojen yrityksille tukea hankkeiden läpiviennin suunnitteluun ja johtamiseen, innovaatioiden kehittämiseen, pilotointien toteuttamiseen sekä toiminnan jatkon varmistamiseen. Näiden ohella perehdytään mm. vastuullisuuteen ja kestävyyteen luovien alojen toiminnassa.

Luovien alojen kehittämishankkeille kohdennettua tuki nähdään tarpeellisena myös rahoittajien puolelta. Luovien alojen yrityksille projektien johtaminen, kehittämishankkeiden hallinnolliset asiat sekä mm. raportoinnit voivat tuottaa haasteita. Osaava, käytännönläheinen asiantuntijatuki sekä samoja haasteita ratkovien yrittäjien tuki on koettu tärkeäksi. Toteutusvaiheen tuen merkitys on huomattu myös rahoittajien puolella osaamisen kehittymisenä niin hankkeiden valmistelun, toiminnan suunnittelun kuin hankkeissa tavoitteiden saavuttamisen suhteen.

Oppimisen näkökulmasta sekä rahoitushakukoulutus että luovien alojen valmennusohjelma perustuvat samoihin keskeisiin elementteihin: osaamisen vahvistamiseen asiantuntijoiden avulla, osallistujien keskinäiseen keskusteluun ja verkostoitumiseen sekä konkreettisiin käytännön työkaluihin ja ositettuihin tehtäviin tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuvituskuva. Kolme piirrettyä lintua lentää parvessa.

Rahoitushakukoulutus, syksy 2022

Kehittämishankkeen valmistelu ja rahoituksen hakeminen (5 op) -koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena 1.9. – 30.11.2022.

Koulutus avaa luovien alojen kotimaista ja kansainvälistä rahoituskenttää sekä opastaa innovatiivisen, selkeän ja kriteerit täyttävän hankesuunnitelman ja rahoitushakemuksen laatimiseen. Koulutus on kohdennettu luovien alojen toimijoille yhteishankkeiden valmisteluun.

Lisätietoa koulutuksesta: https://www.creve.fi/wp-content/uploads/sites/24/2022/05/Esite-Kehittamishankkeen-valmistelu-ja-rahoituksen-hakeminen-SYKSY-2022-Humak.pdf

Ilmoittautuminen koulutukseen on auki 1.8. – 21.8.2022: 
https://kauppa.humak.fi/tuote/kehittamishankkeen-valmistelu-ja-rahoituksen-hakeminen-syksy/

Rahoitushakukoulutus toteutetaan myös keväällä 2023.

Valmennusohjelma luovien alojen kehittämishankkeille, kevät 2023

Luovien alojen kehittämishankkeille suunnattu valmennusohjelma (10 op) toteutetaan 9.1. – 31.5.2023. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä AVEKin kanssa.

Valmennusohjelman kautta yritys tai yhdistys saa tarvittavan tuen oman kehittämisprosessin läpivientiin, toteutuksen suunnitteluun, toimenpiteiden toteuttamiseen, tavoitteiden saavuttamiseen, tulosten varmistamiseen ja raportointiin. Verkostoituminen muiden luovien alojen toimijoiden kanssa on mahdollistanut myös yhteistyön käynnistymisen ja vertaistuen ohjelman jälkeenkin.

Lisätietoa valmennusohjelmasta: https://www.creve.fi/wp-content/uploads/sites/24/2022/05/Creve_Valmennusohjelma-01-05_2023_LJ.pdf

Ilmoittautuminen valmennusohjelmaan on auki 1.8. – 30.11.2022: 
https://kauppa.humak.fi/tuote/creve-luovien-alojen-valmennusohjelma/

Kuvituskuva. Piirrettyjä kukkia rivissä.