Virtuaalihautomo

HUOM! Syksyllä 2020 uudistamme Creven hautomokonseptia. Hautomopalvelut jatkuvat jälleen keväällä 2021. Syksyn aikana saat apua yritystoiminnan suunnitteluu, käynnistämiseen ja kehittämiseen Creven verkkoneuvonnoista, henkilökohtaisista neuvontaklinikoista ja luovien alojen yrittäjyyskursseilta

Virtuaalihautomossa käytännön toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi

Creven luovien alojen yrittäjille suunnattu hautomopalvelu on nyt tarjolla virtuaalisena, opinnollistettuna pakettina, jossa hautomoyrittäjät suorittavat Kulttuurituottaja AMK-opintoja kohdennettuna oman yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Hautomo toimii valtakunnallisesti ja verkossa, virtuaalihautomona.

Kenelle hautomo on tarkoitettu?

Voit tulla mukaan Creven virtuaalihautomoon, jos olet luovien alojen yrittäjä tai yrittäjäksi aikova. Voit olla yrittäjä, opiskelija, työnhakija, palkkatyössä – taustasi ei vaikuta osallistumiseen, tärkeintä on halusi käynnistää tai kehittää omaa yritystoimintaa.

Kriteereitä osallistuville yrityksille ovat:

 • osallistuvat yritykset ovat osakeyhtiömuotoisia tai sellaisen perustamiseen hautomokauden aikana tähtääviä tiimejä (tiimissä vähintään kaksi henkilöä, tiimi voidaan kasata myös hautomokauden aikana)
 • yritysten liiketoiminnalla on kansainvälistymisen tavoitteita tulevaisuudessa
 • yrittäjillä on riittävät taloudelliset ja osaamisresurssit sekä yritystoiminnalle sopiva elämäntilanne liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Mikä on virtuaalihautomo?

Virtuaalihautomo on valtakunnallinen hautomoympäristö, jossa saat sekä henkilökohtaista että vertaistukea yritystoiminnan suunnitteluun, käynnistämiseen ja kehittämiseen. Kehittämistavoitteet ja toimintasuunnitelma hautomokaudeksi laaditaan osallistujien kanssa kauden alussa ja etenemistä seurataan ohjaustapaamisissa.

Virtuaalihautomon toteutusmuotona ovat verkkotapaamiset. Verkkoympäristönä käytämme BB Open LMS-alustaa (Moodle) ja hautomoyritykset saavat käyttöönsä sekä omat että yhteiset virtuaalihuoneet työskentelyyn.

Hautomokauden pituus on 5kk (elo-joulukuu tai tammi-toukokuu). Hautomopaketin laajuus on 20op.

Mitä luovien alojen hautomo tarjoaa?

Creven virtuaalihautomo toimii samaan tapaan kuin lähihautomo, mutta valtakunnallisesti ja virtuaalisessa ympäristössä.

Yh­teisö ja ver­tais­tu­ki

 • saat apua ja tukea, et ole yksin,
 • saat kontakteja toisiin yrittäjiin, rahoittajiin, verkostoihin, palveluntarjoajiin,
 • olet osa hautomoyhteisöä ja Creven verkostoa.

Oh­jaus, spar­raus ja men­to­roin­ti

 • ryhmäsparraukset / webinaarit yhdessä muiden hautomoyritysten kanssa (3x hautomojakson aikana)
 • viikottaiset ryhmäneuvonnat liiketoiminnan eri teemoista
 • henkilökohtaiset verkkokinikkatapaamiset osallistujille

Työ­ka­lut, ma­te­riaa­lit, verk­koym­pä­ris­tö

 • pohjat, työkalut ja suunnittelun välineet yrityskohtaisen kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi (kehittämistavoitteet, toimenpiteet, aikataulu ja resurssit, joilla tavoitteisiin päästään).
 • vinkit ja materiaalit liiketoiminnan kehittämisen tueksi,
 • BB Open LMS -verkko-oppimisympäristö, jossa
  • ohjeistetut tehtävät, materiaalit ja työkalut yritystoiminnan kehittämiseen
  • yrityskohtainen virtuaalihuone ohjaus-, mentorointi-, asiakas- ja rahoittajatapaamisia varten,
  • keskustelualueet ja virtuaalihuone yhteydenpitoon muiden hautomoyritysten kanssa.

Op­pi­mi­nen

Hau­to­mo­jak­sol­la opit:

 • suunnittelemaan omaa toimintaasi ja ennakoimaan tulevaa,
 • määrittelemään resurssit (aika, raha, osaaminen) ja budjetit toiminnallesi,
 • käytännön toiminnan kautta ja jakamalla kokemuksia toisten yrittäjien kanssa,
 • hyödyntämään kehittämisessä luovien alojen verkostoja ja yrityspalveluja.

Mitä opintoja hautomokauden aikana suoritetaan?

Creven luovien alojen virtuaalihautomopalvelu on kokonaisuudessaan opinnollistettu eli osallistumalla hautomojaksoon, suoritat samalla osia Kulttuurituottaja AMK-opinnoista kohdennettuna oman yritystoimintasi kehittämiseen. Luovien alojen yrittäjät ja korkeakouluopiskelijat suorittavat hautomojakson aikana Kulttuurituottajan eriytyvät suuntautumisopinnot: Liiketoiminta 20op, mikä sisältää seuraavat opinnot:

 • Kehittämistyö 10 op, oman yrityksen liiketoiminnan kehittäminen
 • Ammatillinen harjoittelu 6, 10 op, oman yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen/kehittäminen

Osaamistavoitteet
Opiskelija:

 • osaa toimia alalla yrittäjänä ja työntekijänä elinkeinoelämän verkostoja hyödyntäen
 • tunnistaa eri sektorien toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia ja osaa kehittää niitä
 • hyödyntää joukkoistamisen ja osallistamisen mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisessä
 • osaa kehittää, tuotteistaa ja kaupallistaa sekä myydä alan tuotteita ja palveluita
 • osaa mallintaa, rakentaa ja toteuttaa yhteistyötä moniammatillisissa, -alaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Lähtötaso hautomoon osallistumiselle:
Virtuaalihautomopaketti sopii jatkoksi esim. NY-opinnoille tai Luovuus ja liiketoiminta 1&2 -kursseille sekä luovien alojen yrittäjille, joilla vastaavat perustiedot yrittäjyydestä.

Kulttuurituottajaopiskelija Anna Tolppa osallistui Creven hautomoon osana opintojaan ja valmistui suoraan omaan yritykseensä yrittäjäksi. Tanssistudio Flama perustettiin 2017 kesällä.

Luovien alojen hautomon eli Creven case-esimerkki.

Miksi hautomoon?

Cre­ven luo­vien alo­jen hau­to­mo on toi­mi­nut jo 11 vuo­den ajan. Cre­ves­sä on kat­ta­va ja pit­kä ko­ke­mus luo­vien alo­jen yri­tys­toi­min­nan suun­nit­te­lus­ta ja ke­hit­tä­mi­ses­tä.

Hau­to­mon li­säk­si osal­lis­tu­jil­la on mah­dol­li­suus hyö­dyn­tää ryh­mä­neu­von­to­ja, verk­kok­li­nik­ka­ta­paa­mi­sia, kurs­se­ja, ta­pah­tu­mia, ver­kos­to­ja ja nä­ky­vyyt­tä Cre­ven ka­na­vis­sa. Kaik­ki Cre­ven pal­ve­lut ovat tar­jol­la vir­tuaa­li­ses­ti ja toi­mi­vat myös Cre­ven mo­bii­liap­pin kaut­ta.

Par­hai­na puo­li­na hau­to­mo­pal­ve­lus­sa on koet­tu:

 • käytännönläheinen toiminta,
 • konkreettiset työkalut liiketoiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja tavoitteisiin pääsemiseksi,
 • kattava verkosto Suomessa ja kansainvälisesti,
 • laaja osaaminen luovien alojen liiketoiminnasta,
 • henkilökohtainen ja vertaistuki, myös kannustus ja motivointi,
 • muiden samassa tilanteessa olevien yrittäjien kohtaaminen ja osaamisen jakaminen,
 • yrittäjyyttä ei tarvitse suunnitella ja käynnistää yksin.

Vir­tuaa­li­sen hau­to­mon kaut­ta olet luon­nol­li­ses­ti yh­tey­des­sä eri aluei­den luo­vien alo­jen yrit­tä­jiin. Vir­tuaa­li­suus an­taa sa­mal­la mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua hau­to­moon ja ta­paa­mi­siin mis­tä päin ta­han­sa. Voit hyö­dyn­tää hau­to­mon tie­to­tur­val­li­sia vir­tuaa­li­huo­nei­ta asia­kas-, men­to­ri- ja ra­hoit­ta­ja­ta­paa­mi­sis­sa hau­to­mo­jak­so­si ai­ka­na.

Cre­ve pal­kit­tiin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen reh­to­ri­neu­vos­ton Are­nen ja Suo­men Yrit­tä­jien 2019 jär­jes­tä­mäs­sä val­ta­kun­nal­li­ses­sa yrit­tä­jyys­kil­pai­lus­sa par­haa­na yri­tys­pal­ve­lu­na sar­jas­sa Va­kiin­tu­nut yrit­tä­jyys ja yri­tys­toi­min­nan uu­dis­ta­mi­nen.

Miten mukaan hautomoon?

Creven luovien alojen virtuaalihautomo on tarjolla Humakin avoimen AMK:n verkkokaupassa.

 • Luovien alojen yrittäjät, työnhakijat ja työssä olevat voivat ostaa hautomopaketin suoraan Humakin avoimen AMK:n verkkokaupasta.
 • Humakin tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua virtuaalihautomoon osana opintojaan Pepin kautta (huomaa omat kurssit virtuaalihautomosuorituksille).
 • Muun korkeakoulun tai toisen asteen oppilaitosten opiskelijat: neuvottele ensin oman oppilaitoksesi kanssa opintojen suorittamisesta Humakissa / Crevessä ja hautomopaketin hankinnasta/laskutuksesta. Ilmoittaudu mukaan Humakin avoimen AMKn verkkokaupan kautta.

HUOM! Syksyllä 2020 uudistamme Creven hautomokonseptia. Hautomopalvelut jatkuvat jälleen keväällä 2021. Syksyn aikana saat apua yritystoiminnan suunnitteluu, käynnistämiseen ja kehittämiseen Creven verkkoneuvonnoista, henkilökohtaisista neuvontaklinikoista ja luovien alojen yrittäjyyskursseilta

Lisätietoja virtuaalihautomosta

Leena Janhila
Liiketoiminnan ja yrittäjyyden asiantuntija
leena.janhila@humak.fi
p. 0400 349 397

Blogit