Rekisteriseloste

Pidämme hyvää huolta tietosuojastasi

Tervetuloa Creven tietosuojasivulle. Kokosimme tänne tietoa siitä miten keräämme, säilytämme ja käytämme henkilötietojasi. Uusi tietosuoja-asetus astui voimaan 25. toukokuuta 2018.

TIETOSUOJAILMOITUS
YHDISTETTY REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA

Laatimispäivä 11.11.2018
Päivitetty 2.4.2020

 

1. Johdanto

Tässä asiakirjassa kuvataan, mitä Creveen ja Creve 2.0-hankkeeseen liittyviä henkilötietoja kerätään, kuinka niitä käsitellään, kenelle niitä luovutetaan sekä miten henkilötietoja suojataan.

2. Rekisterinpitäjän tiedot

Nimi:Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy  (jatkossa HUMAK)

Postiosoite:Ilkantie 4
Postinumero:00400
Postitoimipaikka:Helsinki
Puhelin:020 7621 390

Y-tunnus:1474763-1

3. Yhteyshenkilöt

Benny Majabacka
Kulttuurituotannon lehtori, projektipäällikkö
+358 (0)20 7621 399
benny.majabacka@humak.fi

Leena Janhila
Asiantuntija, Yrittäjyys ja liiketoiminta
+ 358 20 7621 397
leena.janhila@humak.fi

4. Rekisterin nimi

CREVEn asiakastietorekisteri.


5.Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään

Crevessä tarjotaan ja kehitetään luovien alojen yrityspalveluja, mm. luovien alojen yrittäjyyttä tukevaa neuvontaa, verkostoitumista, yritystoiminnan käynnistymistä ja kehittämistä edelleen kansainväliseksi liiketoiminnaksi.

CREVE 2.0 hankkeessa edistetään a) luovien alojen toimijoiden, b) luovien alojen yrityspalveluiden, c) luovien alojen opetustoiminnan valmiuksia ja osaamista luovien alojen kaupallisen toiminnan kehittämiseksi ja edistämiseksi, sekä myös muiden alojen yritysten valmiuksia luovien alojen palveluiden hyödyntämiseksi.

Creven toiminnassa ja Creve 2.0 -hankkeen aikana kerätään henkilötietoja, joiden avulla hankkeessa tuetaan luovien alojen tekijöiden toimintaa ja kohtaamista muiden alojen toimijoiden kanssa, sekä kehitetään alan yritysneuvontaa ja opetusta. Tietoja kerätään Crevessä ja Creve 2.0-hankkeeseen liittyvien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä toimenpiteistä ja tuloksista tiedottamiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tieteelliseen tutkimustyöhön.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään:

 • kyselyiden avulla
 • henkilökohtaisilla haastatteluilla
 • tapaamisten ja tapahtumien yhteydessä
 • yhdistämällä julkisista tietolähteistä

7. Tietojen käsittely

Creven toiminnasta vastaa HUMAK.

Creve 2.0-hankkeen toteuttajaorganisaatiot ovat:

a) HUMAK
b) Turun Ammattikorkeakoulu
c) Hämeen Ammattikorkeakoulu
d) Aalto Yliopisto
e) Lapin Yliopisto
f) Vaasan ammattikorkeakoulu (Muotoilukeskus MUOVA)
g) Österbottens hantverk rf.

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät ensisijaisesti näiden toteuttajaorganisaatioiden hankehenkilöstö.  Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös hankkeen kohderyhmiin kuuluville tahoille, kuten yritysneuvojille, alan opetustoiminnassa toimiville, sekä luovien ja muiden alojen yrityksille näiden kohtauttamisen yhteydessä.

8. Kuvaus rekisterin tietosisällöstä

Rekisterissä säilytetään Crevessä ja CREVE 2.0 hankkeessa kerättävät ja henkilöiden antamat seuraavat henkilötiedot:

 • Ammatti ja kuvaus työtehtävistä
 • Toimiala jolla työskentelee
 • Kuvaus yrityksestä, sen tuotteista, palveluista ja toiminnasta
 • Ikä
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

9 .Rekisterin pitämisen peruste

Henkilöt, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Creven yrityspalvelujen ja CREVE 2.0 -hankkeen toteuttajaorganisaatioiden järjestämiin koulutuksiin, tilaisuuksiin ja toimintaan osallistujia, jotka ovat antaneet suostumuksensa tietojen keräämiseen.

10. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

 • Lyyti
 • Webropol
 • Feedbackly
 • Microsoft OneDrive / OneNote
 • Google Drive

11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle niiden käsittelyssä tarvittavien tietojärjestelmien sijaintimaihin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta seuraavin keinoin:

 • Pääsyoikeutta tiloihin, jossa tietoja fyysisesti sijaitsee, on rajoitettu.
 • Laitteiston ja järjestelmän fyysinen koskemattomuus ja turvallisuus on pyritty turvaamaan.
 • Pääsyä yleisen tietoverkon kautta järjestelmään on rajoitettu palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.
 • Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteriseloste on nähtävissä www.creve.fi internetsivuilla.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, korjaamista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus tietojensa säilyttämiseen milloin tahansa. Tämä ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.
 • Tarkastuspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut rekisteritieto. (Henkilötietolaki 29§). Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Blogit