Virtuaalihautomo on nyt tarjolla luovien alojen yrittäjille, korkeakouluopiskelijoille ja toisen asteen opiskelijoille

Luovien alojen yrityshautomo Creven hautomopalvelut ovat nyt tarjolla virtuaalisesti ja opinnollistettuna kahtena eri pakettina. Toinen niistä on suunnattu toisen asteen opiskelijoille ja toinen korkeakouluopiskelijoille ja luovien alojen yrittäjille. Syksyllä ensimmäistä kertaa toteutettavaan virtuaalihautomoon voi ilmoittautua vaikka heti Humakin verkkokaupassa.

Hautomopalvelut laajentuvat virtuaalisena valtakunnalliseksi

Cre­ven luo­vien alo­jen hau­to­mo on toi­mi­nut Tu­run seu­dul­la jo kym­me­nen vuot­ta. Tuo­na ai­ka­na kym­me­net luo­vien alo­jen yrit­tä­jät ovat ra­ken­ta­neet ja käyn­nis­tä­neet lii­ke­toi­min­taan­sa Cre­ven siipien suojissa. Jatkossa Cre­ven vir­tuaa­li­hau­to­mo toi­mii sa­maan ta­paan kuin lä­hi­hau­to­mo aiem­min, mut­ta val­ta­kun­nal­li­ses­ti ja vir­tuaa­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä.

Uudessa virtuaalisessa hautomoympäristössä on tarjolla niin hen­ki­lö­koh­tais­ta kuin ver­tais­tu­keakin yri­tys­toi­min­nan suun­nit­te­luun, käyn­nis­tä­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen. Ke­hit­tä­mis­ta­voit­teet ja toi­min­ta­suun­ni­tel­ma hau­to­mo­kau­dek­si (elo-joulukuu, 5 kk) laa­di­taan osal­lis­tu­jien kans­sa kau­den alus­sa ja ete­ne­mis­tä seu­ra­taan oh­jaus­ta­paa­mi­sis­sa.

Verk­koym­pä­ris­tö­nä käy­tetään BB Open LMS -alus­taa. Hau­to­moy­ri­tyk­set saa­vat käyt­töön­sä omat ja yh­tei­set vir­tuaa­li­huo­neet työs­ken­te­lyyn. Niitä on mahdollista hyödyntää hautomojakson aikana myös erilaisissa asia­kas-, men­to­ri- ja ra­hoit­ta­ja­ta­paa­mi­sis­sa.

Virtuaalihautomopalvelu on opinnollistettu

Cre­ven luo­vien alo­jen vir­tuaa­li­hau­to­mo­pal­ve­lu on ko­ko­nai­suu­des­saan opin­nol­lis­tet­tu eli osal­lis­tujat suorittavat osia kulttuurituottajien amk-opinnoista. Opinnollistettu hautomopalvelu on uutta luovien alojen aloittaville yrittäjille, jotka tulevat hautomoon korkeakouluopintojen ulkopuolelta. Korkeakouluopiskelijoille Creven hautomopalveluun osallistuminen on ollut mahdollista osana opintoja jo muutaman vuoden ajan.

Esimerkiksi Tanssistudio Flaman perustanut Anna Tolppa valmistui suoraan omaan yritykseensä yrittäjäksi. Hänen polkunsa Humakin kulttuurituottajaopiskelijasta yrittäjäksi näyttää tältä:

Uutta hautomopalvelussa on myös se, että Creven opinnollistettuun virtuaalihautomoon voivat osallistua nyt myös toisen asteen opiskelijat osana taideteollisen alan opintojaan. Heillä tulee olla suo­ri­tet­tu­na oman op­pi­lai­tok­sen yrit­tä­jyys­kurs­sit tai vas­taa­vat tie­dot yrit­tä­jyy­den pe­rus­teis­ta. Suoritettavan hautomopaketin laajuus toiselle asteelle on 15 op (ks. tarkemmat tiedot verkkokaupasta).

Luo­vien alo­jen yrit­tä­jil­le ja yrityksen perustamista suunnitteleville kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joille hautomopaketin laajuus on 20 op (ks. tarkemmat kriteerit ja tarkemmat tiedot opinnoista verkkokaupasta).

Cre­ven vir­tuaa­li­hau­to­moon ote­taan syk­syl­lä 2019 enin­tään 10 yri­tys­tä.

Creven yrityspalvelut voittivat valtakunnallisen kilpailun

Hu­manistisen ammattikorkeakoulun luovien alojen yrityspalvelu Creve pal­kit­tiin Suomen Yrittäjien ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen reh­to­ri­neu­vos­ton Are­nen jär­jes­tä­mäs­sä val­ta­kun­nal­li­ses­sa yrit­tä­jyys­kil­pai­lus­sa Uudistuva yrittäjyys-sarjan voittajana tou­ko­kuus­sa 2019. Cre­vel­le myön­net­tiin pal­kin­to vakiintuneesta ja pitkäjäneisestä yrittäjyyden ja yritystoiminnan uudistamisesta. Lue li­sää täs­tä.

Creven palveluihin osallistuneet ovat pitäneet sen parhaina puolina muun muassa saamaansa tukea liiketoiminnan suunnitteluun ja rahoituksen järjestämiseen sekä samassa tilanteessa olevien yrittäjien kohtaamista ja osaamisen jakamista. Erittäin tärkeää on ollut sekin, ettei yrittäjyyttä tarvitse suunnitella ja käynnistää yksin. Hautomopalveluiden lisäksi Creve tarjoaa luovien alojen yrittäjyyttä suunnitteleville mm. ryhmäneuvontaa ja Luovuus ja liiketoiminta -kursseja.