Kirjoittaja: Jyrki Simovaara, Humak

Sisällöntuotanto digitaalisessa ympäristössä on herättänyt paljon tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä ja uusia tilanteita digitalisten teosten kopioinnin, muokkaamisen ja välittämisen mahdollisuuksien monipuolistumisen myötä. Tekijänoikeuksien peruslinja on kuitenkin sama kuin fyysisten teosten kohdalla: tekijänoikeuden suojaama teos on jotakin omaperäistä, jonka tekijä on luonut ja julkaissut. Tekijä saa päättää teoksen kopioinnista, muokkaamisesta ja yleisölle välittämisestä. Ja tekijä saa luovuttaa tätä oikeuttaan haluamallaan tavalla. Tässä artikkelissa käsitellään tekijänoikeuksien luovuttamista digitaalisissa ympäristöissä solmittavissa loppukäyttäjän lisenssisopimuksissa.

Kun maalari maalaa taulun, hänellä on täydet tekijänoikeudet tauluunsa, mutta kun 3D-artisti luo 3D-objektin, hän on jo ennen luomistyötään luovuttanut osan tekijänoikeuksistaan käyttämälleen mallinnusohjelmalle. Julkaistessaan 3D-objektinsa virtuaaliympäristössä, hän luovuttaa jälleen osan tekijänoikeuksistaan julkaisualustalle. Vasta sen jälkeen hän astuu pari askelta taaksepäin ihailemaan kättensä työtä, joka ei enää ole kokonaan hänen, vaan useiden loppukäyttäjän lisenssisopimusten ja tekijänoikeuksien yhdessä määrittelemä 3D-objekti. Maalarin siveltimelle ei synny tai siirry tekijänoikeutta, mutta 3D-mallinnusohjelmalle siirtyy loppukäyttäjän lisenssisopimuksen määrittelemät oikeudet ja rajoitukset.

Loppukäyttäjän lisenssisopimusta kutsutaan usein sen englanninkielisen nimen End User Licence Agreement lyhenteellä EULA, tai otsikolla Terms of Use. Ne ovat ohjelmiston tai julkaisualustan asennuksessa tai käyttöönotossa ruksattavat vakioehdot, jotka yleensä vilahtavat käyttäjältä melko nopeasti ohi. EULA-sopimuksessa käyttäjä kuitenkin yleensä sitoutuu erilaisiin rajoituksiin tuotoksensa käyttöön liittyen ja luovuttaa julkaisualustoille joitakin tekijänoikeuksistaan. Tekijänoikeuksia siirretään ja luovutetaan eteenpäin juuri erilaisilla sopimuksilla ja EULAn kaltaiset vakioehdot ovat yksi tapa tehdä sopimus tekijänoikeuksien luovutuksesta.

EULA-sopimusten ongelma on se, että ne ovat useimmiten monisivuisia englanninkielisiä vaikeaa juridista tekstiä sisältäviä dokumentteja. On ehdotettu että ohjelmistotalojen tulisi esittää EULA-sopimusten sisällöstä kuluttajalle tiivistelmä, joka helpottaisi sisällön ymmärtämistä (Euroopan parlamentti 2020). Esimerkikiksi Creative commons -lisensseissä keskeiset tekijänoikeutta määrittelevät ehdot on koodattu kuvasymbolein.

Kuvituskuva. Pexels, MIkhail Nilov.
Kuvituskuva. Mikhail Nilov, Pexcels.

Ohjelmistojen käyttöön liittyvät käyttäjäsopimukset

Digitaaliset tuotokset luodaan digitaalisilla työkaluilla, eli ohjelmistoilla. Merkittävä jakolinja ohjelmistojen käyttäjäsopimuksissa kulkee avoimeen lähdekoodiin perustuvien palveluiden ja kaupallisten palveluiden välillä. Avoimeen lähdekoodiin perustuvat ohjelmistot ja alustat ottavat itselleen vain minimaaliset oikeudet käyttäjien luoman sisällön tallentamiseen, esittämiseen ja muokkaamiseen. Ne välttävät käyttäjädatan keräämistä ja perustavat kehittämistyönsä aktiiviseen kehittäjäyhteisöön. Käyttäjä voi vapaasti hyödyntää avoimen lähdekoodin ohjelmilla luomiaan digitaalisia tuotoksia myös kaupallisesti. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoissa käyttäjä voi useimmiten myös tarjota tai myydä itse ohjelmiston käyttöoikeutta asiakkailleen sekä muokata ohjelmiston toiminnallisuuksia. Esimerkiksi virtuaalitodellisuuden alalla Mozilla Hubs -virtuaalialusta ja Blender-mallinnusohjelma perustuvat avoimeen lähdekoodiin.

Kaupalliset ohjelmistot tarjoavat usein erilaisia käyttäjäsopimuksia riippuen siitä saako ohjelmistolla tehtyjä teoksia hyödyntää kaupallisesti vai ei. Ilmaisversioilla tai educational-lisensseillä tehtyjä 3D-objekteja tai -ympäristöjä ei yleensä saa hyödyntää kaupallisesti. Eli niitä ei voi käyttää projekteissa, joista tekijä saa maksun. Tässä törmäämme tekijänoikeuden ja EULA-sopimuksen ristiriitaan: tekijän ilmaisversiolla luoma 3D-objekti on tekijänoikeuden alainen teos ja tekijä saa siten päättää sen hyödyntämisestä, mutta sen kaupallisen hyödyntämisen oikeutta ei tekijällä ole johtuen hänen aikaisemmasta EULA-sopimuksestaan.

Kaupalliset ohjelmistot kieltävät ymmärrettävästi ohjelmiston käyttöoikeuden edelleen luovuttamisen, sehän on ohjelmistotalon pääasiallinen ansaintalähde. Kaupallisten ohjelmistojen yhteydessä liiketoimintamallit, joissa asiakas lähtisi muokkaamaan omaa dataansa hänen käyttöönsä annetulla ohjelmistolla, edellyttää että myös asiakas ostaa ohjelmiston itselleen.

Jotkin kaupalliset ohjelmistot pidättävät itsellään tekijänoikeuden myös ohjelmiston luomiin digitaalisiin sisältöihin (derived content), kuten ohjelmiston pistepilvestä luomaan 3D-ympäristöön. Ääritapauksessa asiakas omistaa vain skannaamansa pistepilvi-tiedoston ja ohjelmistotalo omistaa sen perusteella tehdyn 3D-ympäristön.

Keskeiset oikeudet ohjelmistojen käyttöoikeuksissa ovat:

  • Onko ohjelmistolisenssillä tehtyjen tuotosten kaupallinen käyttö sallittu vai ei
  • Ohjelmiston oikeudet esittää ja julkaista käyttäjän ohjelmistoon lataamia aineistoja (user content)
    • mallinnusohjelmiston toiminta edellyttää minimissään ohjelmistotalolle siirrettävää oikeutta tallentaa, esittää ja muokata käyttäjän lataamaa sisältöä ohjelmiston ajamisen vaatimassa tarkoituksessa
    • laajimmat oikeuksien siirrot kattavat käyttäjän aineistojen hyödyntämisen myös ohjelmiston kehittämisen ja markkinoinnin tarkoituksessa, sekä aineistojen siirron esimerkiksi muiden ohjelmistopalveluiden tarjoajien käyttöön.
  • Käyttäjän lataamasta aineistosta luodut digitaaliset tuotokset, johdannaisteokset (derived content) voidaan käyttöoikeussopimuksessa määritellä kokonaan käyttäjän tekijänoikeuden piiriin kuuluvaksi tai ohjelmiston tekemät muutokset voidaan todeta ohjelmistotalon tekijänoikeuden piiriin kuuluvaksi. Erilaiset filtterit, älykkäät 3D-ympäristöjen luonnit ja vastaavat toiminnot muokkaavat käyttäjän lataamaa aineistoa ja ohjelmistotalo voi EULA-sopimuksessa määritellä itselleen mainintoja tekijänä tai muita oikeuksia tähän derived content -aineistoon liittyen

Julkaisualustoihin liittyvät oikeudet

Julkaisualustojen EULA-sopimuksissa todetaan usein että sisällön tekijänoikeudet säilyvät tekijällä. Tämä ilmaus viittaa etenkin tekijän oikeuteen tulla mainituksi ja siihen, että tekijällä on edelleen kaikki ne oikeudet, joita käsillä oleva EULA-sopimus ei siirrä. Tarkkaan ottaen kaikki tekijänoikeudet eivät yleensä julkaisualustan käyttäjäsopimuksessa säily tekijällä, sillä alustalle myönnetyt julkaisuoikeudet ovat myös tekijänoikeuksia. Ne eivät ole yksinomaisia oikeuksia, joten ne eivät rajoita käyttäjän mahdollisuutta julkaista tai myydä aineistoaan muuallakin. Mutta yksinomaista oikeutta alustalle julkaistuun aineistoon käyttäjä ei voi antaa, koska alustalla on myös oikeus sen julkaisuun niin kauan kuin aineisto siellä on.

Erilaisille internetin julkaisualustoille ladattaviin aineistoihin on käyttäjän yleensä myönnettävä alustalle oikeudet säilyttää, kopioida ja näyttää se muille palvelun käyttäjille ja tekijöille käyttäjän valitsemien asetusten mukaisesti. Nämä oikeudet todetaan EULA-sopimuksessa yleensä tähän tapaan: myönnät ei-yksinomaisen, siirrettävän, alilisensoitavan, rojaltivapaan ja maailmanlaajuisen lisenssin säilyttää, käyttää, levittää, muokata, kopioida, kääntää ja esittää tai näyttää julkisesti sisältöäsi sekä luoda siitä johdannaisteoksia. Tässä esimerkissä olevat oikeudet vaikuttavat kovin laajoilta, mutta ratkaisevaa on, mihin käyttötarkoituksiin nämä oikeudet myönnetään ja miten käyttäjä voi lopettaa aineistonsa julkaisun.

Palvelun tuottamisen edellyttämät oikeudet ovat hyväksyttävä minimilaajuus. Mutta usein julkaisualustat ottavat oikeuksia myös omiin markkinointitarkoituksiinsa sekä oman ohjelmistonsa kehittämisen tarkoitukseen. Joissakin sopimuksissa nämä oikeudet jatkuvat myös käyttäjäsopimuksen loputtua. Jälkimmäiset oikeudet palvelevat enimmäkseen ohjelmistotalon tarpeita eikä käyttäjän intressissa ole luovuttaa omaa aineistoaan ja käyttäjädataansa ohjelmiston makrkinointiin ja kehitykseen.

Keskeistä on, että käyttäjällä tulee olla mahdollisuus poistaa aineistonsa palvelusta ja siten lopettaa aineiston julkaiseminen. Täten käyttäjä saisi itselleen takaisin yksinomaisen oikeuden sisällön julkaisemiseen ja hän voisi sen myös siirtää/myydä eteenpäin. Käytännöt käyttäjäsopimuksen lopettamisen suhteen vaihtelevat. Sosiaalisen median alustojen toimintatapana on, että alustan oikeudet aineiston julkaisuun säilyvät niin kauan kuin joku käyttäjä jakaa aineistoa. Tällöin alkuperäisen tekijän poistama aineisto ei välttämättä poistu alustalta kun käyttäjä sen poistaa.

Loppukäyttäjän lisenssisopimusten kaltaisten vakioehtojen voimassaolo edellyttää että loppukäyttäjällä on ollut mahdollisuus tutustua ehtoihin ja hän on ilmaissut sitoutumisensa niihin on esim. ruksilla.

 

LÄHTEET

 

Kirjoittaja toimii Humanistisessa ammattikorkeakoulussa kulttuurituotannon lehtorina sekä Digitaaliset kaksoset kulttuurialan elvyttämisessä (UKKE029) -hankkeen projektipäällikkönä. Hanketta toteutetaan Aalto-yliopiston kanssa vuosina 2021-2023.
Blogikirjoitus on tuotettu osana Digitaaliset kaksoset -hanketta.

Digitaaliset kaksoset kulttuurialan ekosysteemin elvyttämisessä -hankkeen logo, kuvituskuva ja partnerilogot Humak ja Aalto-yliopisto